၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္

(၁၇ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀၀) ဆု – ည ၈၅၃၀၉၅

( ၁၇ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀၀၀) ဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄

( ၁၇ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀၀) ဆု – ဃ ၈၄၇၉၃၀, ဓ ၄၀၆၈၂၀

( ၁၇ ) ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၂၀၀၀) ဆု – ဍ၂၆၆၀၈၇, မ၈၁၈၅၄၉, ဇ ၈၈၇၅၁၀, ဌ ၃၂၀၀၁၈, ၅၇၉၁၉၇

( ၁၇ ) ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀၀) ဆု – ဍ ၆၀၈၃၁၉, ဝ ၁၂၀၃၆၄, ဌ ၁၄၄၁၆၅, ကဃ ၈၉၈၃၅၀, ယ ၅၅၄၅၉၀, ဆ ၃၅၆၉၁၀, ဂ ၃၉၄၃၂၅

( ၁၇ ) ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္( ၃သိန္း ) ဆု – ကင ၃၈၇၂၀, ဎ ၆၆၆၉၀, ဓ ၈၀၇၉၅, ယ ၅၄၇၇၁, ဃ ၉၄၇၈၄, ထ ၁၀၁၇၆, ရ ၆၆၈၄၃, ကခ ၄၅၆၈၂, ဆ ၉၉၅၂၅

( ၁၇ ) ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၂ သိန္း ) ဆု – ဗ ၉၃၁၇, ကဂ ၆၁၈၄, ဗ ၄၅၆၈, ကခ ၃၂၄၈, ည ၆၅၅၄, မ ၇၆၁၆, ဠ ၅၂၅၈, လ ၅၉၉၂

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ။

ယူနီကုဒ္ျဖင့္ဖတ္ရန္

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု – ည ၈၅၃၀၉၅

( ၁၇ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄

( ၁၇ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆု – ဃ ၈၄၇၉၃၀, ဓ ၄၀၆၈၂၀

( ၁၇ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၂၀၀၀) ဆု – ဍ၂၆၆၀၈၇, မ၈၁၈၅၄၉, ဇ ၈၈၇၅၁၀, ဌ ၃၂၀၀၁၈, ၅၇၉၁၉၇

( ၁၇ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆု – ဍ ၆၀၈၃၁၉, ဝ ၁၂၀၃၆၄, ဌ ၁၄၄၁၆၅, ကဃ ၈၉၈၃၅၀, ယ ၅၅၄၅၉၀, ဆ ၃၅၆၉၁၀, ဂ ၃၉၄၃၂၅

( ၁၇ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်( ၃သိန်း ) ဆု – ကင ၃၈၇၂၀, ဎ ၆၆၆၉၀, ဓ ၈၀၇၉၅, ယ ၅၄၇၇၁, ဃ ၉၄၇၈၄, ထ ၁၀၁၇၆, ရ ၆၆၈၄၃, ကခ ၄၅၆၈၂, ဆ ၉၉၅၂၅

( ၁၇ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်(၂ သိန်း ) ဆု – ဗ ၉၃၁၇, ကဂ ၆၁၈၄, ဗ ၄၅၆၈, ကခ ၃၂၄၈, ည ၆၅၅၄, မ ၇၆၁၆, ဠ ၅၂၅၈, လ ၅၉၉၂

ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးသေးပါ။